A word from Tom Bennett

It’s been an extraordinary year for researchED. We took the concept to New York, Sydney, and watched as it started to grow in new climates. And now, we’ve come together for our first conference in Amsterdam. I can’t tell you how proud this makes me; by that I mean proud of everyone who makes researchED happen: the volunteers, the speakers, the hosts, the sponsors and the attendees. researchED is a symptom of something more than just itself; it represents a new appetite from educators to empower themselves, and transform the way they learn about their own craft. It also represents a new model of teacher training, and I for one am thrilled to see where this is going. This conference reflects our aims: raising research literacy and driving new models of professional development. This conference also represents researchED growing internationally we’re proud that the Netherlands has joined us in what should really be a global conversation. I hope you have a fantastic day, and I hope it helps you have a few fantastic days because of it.

Tom Bennett Founder researchED

www.workingoutwhatworks.com

Een flink aantal scholen is inmiddels een ‘academische onderzoeksschool’. De infrastructuur voor schoolgebonden (praktijk)onderzoek die daarbij hoort is echter maar moeilijk op de been te krijgen en vooral te houden. ink wat scholen en docent- onderzoekers lijken inmiddels teleurgesteld afgehaakt. Op basis van jullie eigen ervaringen en met gebruikmaking van de inzichten van een school waar onderzoek succesvol en duurzaam is geïnstitutionaliseerd, kijken we naar faal- en vooral succesfactoren: wat kunnen we doen om onderzoek te integreren op alle niveaus van de schoolorganisatie?

 

Alderik Visser

Alderik Visser is historicus en onderwijskundige en werkt als docent-onderzoeker op Thorbecke VO in Rotterdam. Hij schrijft op eigen titel blogs en artikelen over onderwijs, pedagogiek, filosofie en beleid. Daarover publiceerde hij o.a. In Het Alternatief I en II en de Engelstalige editie Flip the System. Op researchED verzorgt hij twee workshops: een over succesvolle ‘ankering’ van onderzoek binnen school, en een over Eduprudentie, een nieuw te ontwikkelen geesteswetenschappelijke onderzoeksmethode.

Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw is het onderwijsonderzoek geprofessionaliseerd, dat wil zeggen: geschoeid op de leest van de (empirische) sociale wetenschappen. Dat heeft zonder meer veel nuttige inzichten opgeleverd. De vraag is echter of inderdaad alle verschijnselen in en om dat onderwijs op zo’n manier onderzocht kunnen of moeten worden. Met het verdwijnen van de oudere, meer bespiegelende (hermeneutisch-fenomenologische) traditie is veel taal om bijvoorbeeld het ‘pedagogische’ in het onderwijs te benoemen en te bespreken, verloren gegaan. In deze bijeenkomst gaan we samen op zoek naar de mogelijkheden,de voorwaarden, de beperkingen en de mogelijke gevaren van een herleefde geesteswetenschappelijk onderzoekspraktijk op het niveau van klas of school.

Alderik Visser

Alderik Visser is historicus en onderwijskundige en werkt als docent-onderzoeker op Thorbecke VO in Rotterdam. Hij schrijft op eigen titel blogs en artikelen over onderwijs, pedagogiek, filosofie en beleid. Daarover publiceerde hij o.a. In Het Alternatief I en II en de Engelstalige editie Flip the System. Op researchED verzorgt hij twee workshops: een over succesvolle ‘ankering’ van onderzoek binnen school, en een over Eduprudentie, een nieuw te ontwikkelen geesteswetenschappelijke onderzoeksmethode.

Titel: Het leven van een loser scepticus

Er wordt veel over onderwijs gezegd, en nog meer over hoe onderwijs beter kan en moet. Scholen en leraren worden overspoeld door inzichten en visies afkomstig van zowel outsiders als insiders. Onderwijskundigen bevinden zich zowel buiten als binnen de lijnen van het speelveld: soms roepen zij vanaf de zijlijn, en soms lopen ze hopeloos in de weg. Onderwijswetenschap heeft het onderwijsveld veel te bieden, maar het is niet makkelijk om onderscheid te maken tussen tussen goed gefundeerde uitspraken en onderwijskwakzalverij (of ‘eduquack’). In deze workshop gaan we bekijken hoe een sceptische blik op ‘nieuwe’ ideeën over onderwijs daarbij kan helpen. U kunt daarbij onder andere ervaren hoe wij te werk zijn gegaan (en nog steeds gaan) bij de totstandkoming van ons boek over onderwijsmythes. Het doel is dat u zich een sceptische bril laat aanmeten waar u hopelijk lang plezier van hebt. En verder komen ook aasgieren, Darth Vader, zombies, en Helen Parkhurst langs.

Casper Hulshof

Casper Hulshof is docent aan de opleiding Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Hij verzorgt onder andere onderwijs op het gebied van onderwijspsychologie, assessment, wetenschapsfilosofie en geschiedenis van het onderwijs. Verbinding met de actualiteit en humor zijn voor hem belangrijke elementen die onderwijs onderscheidend maken. Daarnaast is hij via verschillende sociale media actief deelnemer aan discussies over onderwijskwesties. Zijn doel is om de verbinding tussen theorie en praktijk te verstevigen, om het onderwijsveld daarvan te laten profiteren.

 

Op school gaat het te vaak over de antwoorden en te weinig over de vragen. Bovendien zijn dat zelden de antwoorden op vragen die leerlingen zelf hebben bedacht. Dat is niet alleen demotiverend, maar het doet ook te weinig een beroep op hun talenten. In deze workshop onderzoeken we hoe we onze leerlingen kunnen helpen betere vragen te stellen, waardoor ze autonoom, kritisch en creatief leren denken. We maken kennis met ‘mooie’ en Grote Vragen en proberen werkvormen die leerlingen stimuleren de juiste vragen – hun eigen vragen – te stellen. Daarnaast denken we na over manieren om een curriculum op te bouwen vanuit Grote Vragen.

Dick van der Wateren

Ik sta zelf voor de klas op het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem en begeleid dagelijks talentvolle en begaafde leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, of die een probleem hebben waar we samen een oplossing voor vinden. Naast het onderwijs heb ik een jarenlange ervaring als wetenschapper (geologisch onderzoek o.a. in Antarctica en Afrika) en wetenschapsvoorlichter. Werken met jongeren is mijn passie. Voor mij zijn pubers zo’n beetje de leukste mensen. Ze hebben een enorme levenslust, zijn creatief, hebben originele ideeën – soms op het bizarre af – en kunnen zich nog alle kanten op ontwikkelen. Ik beschouw het als een voorrecht aan die ontwikkeling te kunnen bijdragen.

In deze workshop komt het samenspel tussen het werkgeheugen en het langetermijngeheugen aan bod. U ervaart zelf hoe het voelt als het werkgeheugen overbelast raakt en hoe het langetermijngeheugen te hulp schiet. Jan Tishauser maakt aan de hand van onderzoek duidelijk welke relatie er is tussen geautomatiseerde kennis en begrip. Tenslotte bespreekt hij de consequenties voor de les.

Download de presentatie (pdf): 

Workshop Leren En Geheugen met Uitleg
Workshop Leren En Geheugen met Uitleg
Workshop-Leren-en-Geheugenmet-uitleg.pdf
491.8 KiB
515 Downloads
Details

 

Jan Tishauser

Jan Tishauser heeft een grote belangstelling voor de individuele factoren die leiden tot het met succes uitoefenen van het leraarschap en de mogelijkheden voor individuele docenten om tot professionele groei te komen. Zijn diepere motivatie ontleent hij aan zijn overtuiging, dat elk kind altijd recht heeft op een professionele docent en het beste onderwijs

In deze workshop zal ik kort vertellen over het initiatief van de Docentendenktank, die dit schooljaar gestart is door Simon Verwer en Eke Rebergen. We zijn een groep van onafhankelijke onderzoekers die vanuit onze praktijk als leraar een specifiek onderwerp een schooljaar lang adopteren. Na een oproep melden ongeveer vijftig leraren zich aan, waarna een groep van zeven leraren gestart is om middels praktijkgedreven onderwijsonderzoek recht te doen aan de taal, de wijsheid en de ervaring van onderwijzers binnen het verwetenschappelijkte onderwijsonderzoeksdiscours. Een algemene indruk is van het initiatief is te krijgen via een aantal startblogs en een reflectie hierop die te lezen zijn via de website www.onderwijsfilosofie.nl

Als onderzoekscoördinator en onderzoeksbegeleider op het Fioretti College in Veghel heb ik me de afgelopen jaren gericht op het creëren van de ideale ruimte voor praktijkonderzoek in de school. Het betreft hier een ruimte die mijns inziens voorbij gaat aan het beperkte idee van de onderzoeksruimte als concrete plek met een lengte, breedte en hoogte, waarbinnen alles “duidelijk” dient te zijn.

In de workshop zal ik kort vertellen over mijn eigen onderzoek, mijn worsteling als onderzoekscoördinator met onderzoek in de school, gekoppeld aan wat algemene principes van de Docentendenktank zoals deze zich dit jaar ontvouwt.

Robert-Jan Gruijthuijzen

Robert-Jan Gruijthuijzen (36) is dertien jaar docent maatschappijleer op het Fioretti College in Veghel en docent Filosofie op het Udens College. Hij heeft filosofie gestudeerd aan de universiteit van Tilburg. Daarnaast heeft hij zich de afgelopen vijf jaar gericht als onderzoekscoördinator op het coördineren en begeleiden van praktijkonderzoek binnen de Academische Opleidingsschool Noord-Oost Brabant op het Fioretti College. Robert-Jan heeft zich beziggehouden met verschillende thema’s binnen het onderwijs. Op dit moment is hij een van de drijvende krachten achter het Erasmus+  project “School Class to Business Class”. Dit project richt zich op het organiseren en consolideren van samenwerkingsverbanden tussen school en bedrijfsleven met als uiteindelijk doel de ondernemende en onderzoekende houding te stimuleren van VMBO-leerlingen binnen de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen. Robert-Jan geeft les aan vrijwel alle niveaus binnen het voortgezet onderwijs, van klas drie basisberoepsgerichte leerweg tot aan eindexamenklassen VWO. Hij heeft alle niveaus, met talloze problematieken, verschillende realiteiten en (onderwijs)culturen doorleefd.

85 procent van het curriculum bestaat uit geschreven tekst. Dat vraagt om een goede leesvaardigheid en om goed studiemateriaal. In deze sessie laat ik zien hoe leerlingen hun studieteksten verwerken. Welke e ecten tekstkenmerken hebben, zoals samenhang, zinslengte, lay-out en een verhalende schrijfstijl op het leesproces van leerlingen. En hoe je leesprocessen stimuleert die belangrijk zijn voor het begrijpen van studieteksten. Maar ook heel concreet: hoe je als docent in de klas door middel van een rijke taalomgeving, interactie en taalsteun stap voor stap toewerkt van een concrete, dagelijkse context en ervaring naar de complexe, abstracte studietekst.

Gerdineke van Silfhout

Gerdineke van Silfhout is taalexpert en leerplanontwikkelaar bij SLO, afdeling voortgezet onderwijs. Haar expertise ligt op het gebied van taal in (digitale) studiematerialen, (formatieve) evaluatie & toetsing in het taalonderwijs, geïntegreerd taalonderwijs en taal in andere vakken. Zij deed in opdracht van Stichting Lezen promotie-onderzoek naar de begrijpelijkheid van schoolboekteksten in het voortgezet onderwijs. Zij bracht het leesproces van sterke en zwakke lezers in kaart door middel van oogbewegingsonderzoeken en onderzocht hoe het komt dat leerlingen de ene tekst wel actief verwerken en bij de andere tekst nauwelijks terugkijken.

Het Nederlands onderwijs kent een lange historie aan (mislukte) topdown-hervormingen. Recent wordt de gedachte populairder dat het onderwijs gebaat is bij bottom-up- hervormingen. Onderwijssystemen zijn beter in staat om in te springen op veranderende behoeften door vernieuwingen en innovaties van onderop te voeden en te faciliteren, maar dat vereist wel een beroepsgroep die ‘in beweging’ is. In deze sessie gaat René Kneyber in op de kernpunten van deze bestuursfilosofie en de rol die onderwijsonderzoek daarin kan spelen.

René Kneyber is docent wiskunde en schreef diverse boeken over orde houden, gezag en onderwijsbeleid. Ook was hij betrokken bij de vertaling van Cijfers geven werkt niet van Dylan Wiliam en Het prachtige risico van onderwijs van Gert Biesta. Sinds 2015 is hij lid van de Onderwijsraad en onderwijscolumnist in Trouw. Door Scienceguide werd hij in 2015 uitgeroepen tot nummer 7 in de top-10 innovators en bepalers in de kennissector.